Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2023-06-09 ( Imieniny: Anny-Marii, Felicjana)

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dane dotyczące zasad udzielania pomocy w postaci dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14   grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:                                                                                                                                                                                                 

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli; okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.                                                                                                                                                                
2a) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie , o której mowa w art. 46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust.2 pkt 1, wynosi 10 000 złotych (Monitor Polski  – Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. poz. 276)
Dofinansowanie kosztów kształcenia jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika. 

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie - złożony w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wraz z załącznikami,
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia – kopie,
w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona,
3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego - kopia,
4. Dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia – kopie, (w przypadku krótszego okresu kształcenia),
5. Świadectwo ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej - kopia,
6. Dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego – w przypadku dyplomu, świadectwa, certyfikatu kopia, zaś w przypadku zaświadczenia  oryginał,
7. Świadectwo pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę  – kopia,
8. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej *** – kopia,
9. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U.                    z 2014r., poz.1543,)   –   druk formularza i instrukcji   w załączeniu,
10. Zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie. (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku),
oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku) w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku,

Kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem!

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek zawiadomić burmistrza, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o zawarciu umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021 r.   poz. 1082 ze zm.),
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2010),
4.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz.735),
5.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r.   poz. 1543).
7.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r poz.1543).

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-02-09 13:24przez: Administrator
Opublikowano:2018-02-09 00:00przez:
Podmiot udostępniający: ZOO w Skaryszewie
Odwiedziny:1302

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo