Dowóz uczniów do szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ


Organizacja dowozu uczniów do szkół
Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Skaryszew. Zadania Gminy w zakresie zapewnienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 ze zm), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów, wykonywane są przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie.
W imieniu gminy zadania w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół realizuje Zespół Obsługi Oświaty, wykorzystując samochody stanowiące własność komunalną i jeżdżących nimi kierowców, a także przewoźników zewnętrznych wyłonionych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów określa regulamin.

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Wnioskodawca / adresat procedury:
Rodzice / prawni opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkającego na terenie gminy Skaryszew;

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie ul. Słowackiego 6
Tel. 48 610 30 89 w 115
Adres e-mail: a.kacperczyk@skaryszew.pl e.czajkowska@skaryszew.pl

Podstawa prawna:
art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)

Tok postępowania:
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających w gminie Skaryszew, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem/komunikacją miejską. W tym celu zobowiązani są złożyć w Zespole Obsługi Oświaty w Skaryszewie (pokój nr 25) wniosek z prośbą o:- organizację przez gminę Skaryszew bezpłatnego dowozu dziecka /ucznia do przedszkola /szkoły /ośrodka specjalnego;
lub - zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka specjalnego środkami komunikacji publicznej/własnym pojazdem.

Zalecany termin złożenia wniosku:
1. Zalecany termin złożenia wniosku dla osób, które chcą korzystać z dowozu busa zapewnionego przez gminę - do 1 lipca danego roku kalendarzowego (z powodu konieczności przygotowania postępowania przetargowego i zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc).
2. Dla pozostałych osób zalecany termin - do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego (przed rozpoczęciem roku szkolnego);
3. Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 1 i 2 będą rozpatrywane indywidualnie (dotyczy osób, które nabywają prawo do zwrotu w trakcie trwania roku szkolnego).

Forma / sposób załatwienia:
- Zgoda lub odmowa zabezpieczenia /zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola / szkoły,
- Umowa pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem z Burmistrzem Miasta i Gminy Skaryszew dot. zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia.

Przewidywany termin załatwienia:
Rozpatrzenie wniosku następuje nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia w Zespole Obsługi Oświaty w Skaryszewie.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
Data utworzenia:2018-02-14
Data publikacji:2018-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:265